Werking

Missie

We zijn een familiale, multiculturele en flexibele kinderopvang met hart voor kinderen. We bieden een tweede thuis waar kinderen zichzelf mogen zijn in een warme omgeving. We bieden een ruime waaier aan speelkansen voor kinderen in een veilige en boeiende omgeving, in een laagdrempelig kader met bijzondere aandacht voor diversiteit, gezond en gevarieerd eten en veiligheid en hygine. We bieden een kwalitatieve werking waarbinnen ouders zich ondersteund voelen.

We zijn professioneel in onze handelingen en blijven onszelf evalueren en verbeteren om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen.

Pedagogisch Beleid

Ons opvoedingsdoel is elk kind het gevoel geven dat het ook bij ons thuis is, al is het niet echt thuis. Daarom onze slogan: “Home away from Home” of “een Tweede Thuis”. We willen de hoogst mogelijke kwaliteit bieden, zonder afbreuk te doen aan de geborgenheid en de warme sfeer, zoals die ook thuis heerst. Voor elk kindje afzonderlijk zoeken we een zo goed mogelijk ritme, zodat de kinderen zich volledig kunnen en durven ontwikkelen.

In ons pedagogisch beleid verwoorden we hoe we met kinderen omgaan en waarom we dat zo doen.
Zowel medewerkers als ouders worden hierbij betrokken.
Onze taak bestaat erin de opgevangen kinderen, samen met de ouder, enkele basiswaarden bij te brengen en ze in de praktijk om te zetten. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling en een positief zelfbeeld van de kinderen.

De pedagogische principes: emotioneel veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het overbrengen van waarden en normen vormen onze uitgangspunten.
Het pedagogisch beleid ligt ter inzage in de opvang. We willen benadrukken dat het beleid altijd in ontwikkeling blijft en aangepast wordt indien er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Enkele artikels uit ons Huisreglement

(De volledige versie wordt met de ouder doorgenomen en ondertekend)

2 Eerste contact en rondleiding
De ouders nemen contact op via e-mail of per telefoon. Er worden dan enkele data en uren voorgesteld voor een rondleiding in de opvang. Tijdens de rondleiding krijgen de ouders een uitgebreide uitleg over de werking van de opvang en overlopen we het huisreglement en het addendum van de betreffende locatie. Een rondleiding duurt gemiddeld 1,5 uur en doen we na sluitingstijd, zodat de veiligheid van de opgevangen kindjes steeds gegarandeerdblijft. Het belang van een weloverwogen keuze komt tijdens het kennismakingsgesprek uitvoerig aan bod. Beide partijen moeten overtuigd zijn om met elkaar in zee te willen gaan. Vanaf de dag na de rondleiding kan je inschrijven.

7 Openingsuren & sluitingsdagen
We zijn alle werkdagen open van 7u tot 18u. Op feestdagen, brugdagen en tijdens de Kerstvakantie zijn we gesloten.
Zowel openingsuren als sluitingsdagen zijn steeds op de website terug te vinden.

12 Wat als je kindje ziek is?
Meld alle medische problemen van je kind die niet zichtbaar / waarneembaar zijn, zeker als er extra waakzaamheid geboden is of er een gevaar kan zijn voor anderen. De medewerkers verwittigen de ouders als er een besmettelijke ziekte heerst in de opvang. Om de privacy van de ouders en het kind te beschermen zijn deze waarschuwingen anoniem.
Een ziek kind kan in bepaalde gevallen in de opvang geweigerd worden. Voor weigering van zieke kindjes volgen wij volgende deze lijst.

14 Medicatie
De opvang kan enkel medicatie toedienen met een voorschrift van de behandelende arts ofapotheker en als de wijze van toedienen haalbaar is in de opvang. Aerosol wordt niet in de opvang toegediend.
Wij dienen enkel medicatie toe als ze in de originele verpakking, met bijsluiter wordt bezorgt.
De arts of apotheker dient volgende gegevens te noteren:
.naam van de medicatie
.naam en telefoonnummer van de arts (als de medicatie op voorschrift is)
.naam en telefoonnummer van apotheker (als het een attest van de apotheker is)
.naam van het kind
.begindatum en einddatum van de behandeling
.hoeveelheid, tijden en manier van toediening
.wijze van bewaren

16 Voeding
Ontbijt
De eerste flesvoeding geef je thuis.
Kinderen die brood eten, drinken thuis alvast een glaasje melk en mogen hun broodontbijt meebrengen en eten samen met de andere kindjes in de opvang.
Maaltijden
Dagelijks worden gezonde, verse maaltijden bereid en geserveerd. Deze worden evenwichtig en gevarieerd samengesteld.
Allergie
Bij een allergie zorgen de ouders voor een medisch attest van een specialist (geen huisarts). Dit medisch attest maakt deel uit van de kind fiche. Bezorg het ons op de instapmomenten.
Dieetvoeding (allergie) en geloof
Dieetvoeding (zoals aangepaste voeding omwille van allergie) en halal / koosjer wordt door de ouders meegebracht. Informatie over het waarom dieetvoeding wordt gegeven, wordt opgenomen op de inlichtingsfiche van het kind.
Drinken in de opvang
Als drank wordt steeds water gegeven. Slechts uitzonderlijk zullen wij zelf voor een kruidenthee zorgen.
Flesvoeding
Flesvoeding wordt door de ouders meegebracht.
Klaargemaakte flesvoeding wordt niet gegeven en zal om veiligheidsredenen worden weggegooid.

24 Opzeg & wijzigingen aan het opvangschema
Het minimum aantal opvangdagen per week is 3 volledige dagen. De minimale contractduur is 4 betalendemaanden. Nadien hebben beide partijen het recht het contract ten allen tijde op te zeggen per gewone voorontvangst getekende brief of e-mail, mits een opzeg van 2 kalendermaanden.

Uitstel van de start van de opvang zorgt voor problemen in onze planning. Hou je alvast rekening met allefactoren die tot uitstel kunnen leiden? Enkele voorbeelden zijn bevallingsverlof, ouderschapsverlof,loopbaanonderbreking en familieleden zoals grootouders die willen opvangen.
De start van de opvang uitstellen wordt behandeld als afwezigheden. Voor details verwijzen we naar hetaddendum. Het verminderen van het aantal opvangdagen wordt behandeld als een gedeeltelijke opzeg enwordt dus minstens 2 kalendermaanden op voorhand per gewone voor ontvangst getekende brief of e-mailgemeld.
Andere wijzigingen in het opvangplan kunnen, indien er voldoende plaats is, onmiddellijk wordendoorgevoerd.
Enige uitzondering op deze regel is een medische reden waardoor opvang onmogelijk is (attest voor teleggen).

27 Veiligheid
Wij zorgen voor een veilige kinderopvang.
Aan de hand van een risicoanalyse stellen we veiligheidsrisico’s vast. We werken deze veiligheidsrisico’s weg binneneen afgesproken tijd. We volgen de reglementering inzake brand- en voedselveiligheid, veilig speelgoed en veiligespeelruimte.
We beschikken over een crisisprocedure die gevolgd moet worden in geval van een crisis. De crisis wordt zo snelmogelijk aan Kind & Gezin gemeld (bij brand/reanimatie/evacuatie/verdwijning).
Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. We voeren een preventief beleid waarbij alle teamledenbetrokken worden en begeleid worden om alert te zijn en te handelen bij een vermoeden van grensoverschrijdendgedrag.