Werking

Missie

We zijn een familiale, multiculturele en flexibele kinderopvang met hart voor kinderen. We bieden een tweede thuis waar kinderen zichzelf mogen zijn in een warme omgeving. We bieden een ruime waaier aan speelkansen voor kinderen in een veilige en boeiende omgeving, in een laagdrempelig kader met bijzondere aandacht voor diversiteit, gezond en gevarieerd eten en veiligheid en hygiene. We bieden een kwalitatieve werking waarbinnen ouders zich ondersteund voelen.

We zijn professioneel in onze handelingen en blijven onszelf evalueren en verbeteren om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen.

Pedagogisch Beleid

Ons opvoedingsdoel is elk kind het gevoel geven dat het ook bij ons thuis is, al is het niet echt thuis. Daarom onze slogan: “Home away from Home” of “een Tweede Thuis”. We willen de hoogst mogelijke kwaliteit bieden, zonder afbreuk te doen aan de geborgenheid en de warme sfeer, zoals die ook thuis heerst. Voor elk kindje afzonderlijk zoeken we een zo goed mogelijk ritme, zodat de kinderen zich volledig kunnen en durven ontwikkelen.

In ons pedagogisch beleid verwoorden we hoe we met kinderen omgaan en waarom we dat zo doen.
Zowel medewerkers als ouders worden hierbij betrokken.
Onze taak bestaat erin de opgevangen kinderen, samen met de ouder, enkele basiswaarden bij te brengen en ze in de praktijk om te zetten. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling en een positief zelfbeeld van de kinderen.

De pedagogische principes: emotioneel veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het overbrengen van waarden en normen vormen onze uitgangspunten.
Het pedagogisch beleid ligt ter inzage in de opvang. We willen benadrukken dat het beleid altijd in ontwikkeling blijft en aangepast wordt indien er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Enkele artikels uit ons Huisreglement

(De volledige versie wordt met de ouder doorgenomen en ondertekend)

. ..Op het contract onderteken je een verklaring dit huishoudelijk reglement te hebben ontvangen, er kennis van te hebben en het te aanvaarden. Wij verbinden ons ertoe om de gemaakte afspraken met de ouders na te komen. Dit reglement is voor elk gezin op dezelfde manier van toepassing…

Het huisreglement informeert je over de werkwijze in de opvang en geeft de wederzijdse rechten en plichten weer. Deze inlichtingen helpen jou sneller wegwijs te worden. Het is een praktische gids die je te allen tijde opnieuw kan raadplegen. We danken je alvast voor het vertrouwen dat je stelt in Het Engeltje. Samen werken we aan een thuisgevoel voor je kindje in onze opvanginitiatieven.

1.4 Openingsuren & sluitingsdagen

Onze openingsuren zijn van 7u tot en met 18u. We zijn gesloten op feestdagen en brugdagen, twee (2) weken tijdens de Kerstvakantie, twee(2) weken tijdens de zomervakantie, vier (4) pedagogische studiedagen, De exacte sluitingsdagen worden kenbaar gemaakt ten laatste 15 december voor het volgende vakantiejaar. De exacte sluitingsdagen worden kenbaar gemaakt ten laatste in december voor het volgende vakantiejaar. De ouders vinden onze sluitingsdagen op onze website.

4 Eerste contact, rondleiding en inschrijving

De ouders nemen contact op via e-mail of per telefoon. Er worden dan enkele data en uren voorgesteld voor een rondleiding in de opvang. Tijdens de rondleiding krijgen de ouders een uitgebreide uitleg over de werking van de opvang en overlopen we het huishoudelijk reglement en het addendum van de betreffende locatie. Een rondleiding duurt gemiddeld 1,5 uur en doen we na sluitingstijd, zodat de veiligheid van de opgevangen kindjes steeds gegarandeerd blijft.
Het belang van een weloverwogen keuze komt tijdens het kennismakingsgesprek uitvoerig aan bod. Beide partijen moeten overtuigd zijn om met elkaar in zee te willen gaan.
Vanaf de dag na de rondleiding kan je inschrijven. Er zijn 2 voorwaarden om van onze opvang gebruik te kunnen maken:
contractduur: minimum 3 opeenvolgende maanden;
minimum 3 volledige dagen opvang per week.
Je wordt terug uitgenodigd na de uren om het contract te tekenen.

5 Wennen in de opvang. Hoe verlopen de eerste dagen?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de eerste dagen van de opvang zorgen voor stress: nieuwe mensen, nieuwe geluiden, nieuwe geuren, Ook voor ouders is het een grote stap. Samen met de ouders zorgen we voor het wennen aan die nieuwe situatie.

9 Afspraken rond voeding

Borstvoeding

De ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken. We volgen in de mate van het mogelijke de wensen van de ouders en zullen niets wijzigen aan de voeding van het kind zonder de ouders hierover te raadplegen. We ondersteunen de keuze om borstvoeding te blijven geven aan het kind. Indien de mama in de buurt werkt, kan ze in de opvanghaar baby komen voeden. Wanneer dit niet mogelijk is, kan er diepgevroren(wel ontdooid) of recent afgekolfde moedermelk meegebracht worden. Noteer steeds duidelijk de naam van het kind en datum van afkolven op het flesje/potje/bewaarzakje. Voordat je kind naar de opvang komt moet je kind al gedronken heeft.

Als de baby voor het verblijf in de opvang goed kan drinken aan het flesje vergemakkelijkt het de overgang naar de opvang. De voeding via het flesje is dan geen bijkomende verandering en dat verlaagt op die manier de stress die een kindje kan ervaren bij de start. Ten laatste op 6 maanden zal je baby geleidelijk aan overschakelen naar vaste voeding, maar kan er nog steeds een flesje moedermelk bijgegeven worden.

Flesvoeding

De flesvoeding is niet in de dagprijs begrepen. s Morgens wordt de eerste fles door de ouders thuis gegeven. Flesvoeding wordt door de ouders meegebracht. De ouders brengen voldoende schoongemaakte flessen met gepaste hoeveelheid water mee. De juiste hoeveelheid melkpoeder wordt in een schoongemaakt verdeelpotje meegebracht.

Flesvoeding wordt juist voor de maaltijd op een correcte manier bereid. Klaargemaakte flesvoeding wordt niet gegeven en zal om veiligheidsredenen worden weggegooid. De flesjes worden door ons enkel uitgespoeld en terug meegegeven met de ouders. Voorzie de naam van je kindje op de flesjes. We proberen om het ritme van de baby te volgen in de voeding en de richtlijnen van Kind en Gezin. Het kind krijgt een papfles tussen de 3 a 5 uren na de laatste maaltijd.

Ontbijt

Kinderen die brood eten, drinken thuis alvast een glaasje melk en mogen hun broodontbijt meebrengen en eten samen met de andere kindjes in de opvang. Ontbijt eten we aan tafel en niet ergens anders in de opvang. Als broodbeleg is kaas en vlees toegelaten. Choco, confituur, gelei, siroop en ander zoet broodbeleg wordt niet in de opvang gegeven.

Maaltijden

Dagelijks worden gezonde, gevarieerde en verse maaltijden bereid en geserveerd. Deze worden evenwichtig en gevarieerd samengesteld. Tussen 10u30 en 11u komt de warme maaltijd. Er wordt een wekelijks menu aangeboden en vergeten groenten komen aan bod. De kinderen krijgen, vlees, gevogelte, vis en vleesvervangers. Elke dag krijgen ze een andere plantaardige vetstof. Rond 15u is fruitmoment voor de kinderen.

Allergie

Bij een allergie zorgen de ouders voor een medisch attest van een specialist (geen huisarts). Dit medisch attest maakt deel uit van de kind fiche. Bezorg het ons op de instapmomenten.

Dieetvoeding (allergie) /geloof/veganistisch/vegetarisch

Dieetvoeding (zoals aangepaste voeding omwille van allergie) wordt door de ouders meegebracht. Hierbij is het verplicht om een etiket op de verpakking te voorzien met volgende meldingen:

 • naam van je kind
 • welke voeding erin zit
 • datum van de bereiding (warme maaltijd
 • datum van verpakking (diepvriesvlees)

Informatie over het waarom dieetvoeding wordt gegeven, wordt opgenomen op de inlichtingsfiche van het kind. Voeding omwille van geloof/vegetarisch/bio voeding vragen we ook aan de ouders om die specifiek voeding mee te brengen (met de meldingen zoals bij dieetvoeding. Het is belangrijk dat alle kinderen nodige voedingsstoffen binnen krijgen. Het veganistisch dieet is het meest beperkend en houdt dus een hoger risico in. Veganisme wordt daarom afgeraden voor zuigelingen en jonge kinderen. We vragen bij veganistische voedingskeuze begeleiding in te schakelen door gezondheidswerkers (artsen, dietisten) met kennis van veganisme.

 

13 Wat mee te brengen?

In het bakje:

 • Brooddoos met het broodontbijt (zie afspraken rond voeding)
 • Voldoende papflesjes (zie afspraken rond voeding)
 • Tutje met naam tutje wordt enkel gegeven om te slapen en troosten.
 • Voldoende wegwerpluiers (minstens 6)
 • Thermometer met naam
 • Persoonlijke verzorgingsproducten (luierzalf en fysiologisch water in mono dosis, geen spuitbussen)
 • Reservekleding (min. 2 setjes) & plastiek zakje voor vuile kleding
 • Het gezondheidsboekje van je kindje → overzicht vaccinaties

 

17 Ziekte beleid
Kinderen hebben nog minder weerstand en worden vaker ziek. In de opvang komen ze meer met ziektekiemen in aanraking dan thuis. Een ziek kind heeft nood aan rust en hoort niet in de opvang.

Waarom mag een ziek kind niet naar de opvang komen? – YouTube

Een kind dat ziek is, voelt zich ellendig en wordt best verzorgd in een rustige en vertrouwde omgeving.

Als we kinderen in het begin van de ziekte niet toelaten, vermijden we dat de andere kinderen en begeleiders besmet en ziek worden.

Een kind kan ziek worden in de opvang. Bij alarmsignalen, gaan we een arts of de hulpdiensten contacteren.

 

17.2 Afspraken met betrekking tot het toedienen van medicatie

We geven liever geen geneesmiddelen in de opvang. Het geven van een geneesmiddel kan toch nodig zijn bij een kind met een chronische aandoening of als een kind terugkeert na een recente ziekte waarbij de behandeling nog afgewerkt moet worden. Fysiologische zoutoplossing(serum) en verzorgende luierzalven zijn geen geneesmiddelen. De opvang kan enkel medicatie toedienen met een voorschrift van de behandelende arts en als de wijze van toedienen haalbaar is in de opvang. Aerosol wordt niet in de opvang toegediend. Wij dienen enkel medicatie toe als ze in de originele verpakking, met bijsluiter wordt bezorgd.

Als de volgende gegevens op het etiket van de apotheker op de verpakkingstaan, kan je het geneesmiddel volgens de instructies toedienen :

 • naam van het kind
 • naam van de voorschrijver
 • wijze van toediening
 • dosis
 • frequentie
 • indien vermeld einddatum of de duur van de behandeling

Deze informatie kan met een afgedrukt medicatiesticker (door apotheker) op de verpakking worden gekleefd ofwel op een apart doktersattest wordt meegebracht.

Opgelet! Deze regels gelden ook voor ouders die medisch geschoold zijn. Het systematisch toedienen van koorts-of pijnwerende middelen kan alleen op doktersvoorschrift. Er dient een duidelijke begin-en einddatum vermeld te worden op het voorschrift.

Als de nodige gegevens niet op het etiket van de apotheker op de verpakkingstaan, geven we het geneesmiddel niet, uitgezonderd :

 • Nesivine en Otrivine in pediatrische vorm, voor maximaal 5 opeenvolgende dagen
 • Daktozin pasta voor maximaal 5 opeenvolgende dagen

Meer info Medicatie in de opvang.

wanneer-kan-een-kind-naar-de-opvang-komen-affiche

 

24 Opzeg & wijzigingen aan het opvangschema

Contractduur

Het minimumaantal opvangdagen per week is 3 volledige dagen. De minimale contractduur is 3 betalende maanden.

Opzeg door ouders

De ouders kunnen de opvang van hun kindje vroeger dan voorzien beindigen. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden, ingaande op de eerste dag van een volledige maand, en moet via het opzegformulier of een getekende brief. Indien de ouders zich niet aan de opzegtermijn houden zal de kinderopvang een opzegvergoeding vragen. Deze bedraagt 100 % van de voorziene dagprijs volgens het opvangplan, en dit tot het einde van de normale opzegperiode. De periode van opzeg is verplicht betalend.

Omstandigheden waarbij ouders gn opzegvergoeding moeten betalen:

▪ Bij elke wijziging in het huishoudelijk reglement in het nadeel van de ouders, hebben zij het recht om binnen de 2 maanden de opvang te beindigen zonder opzeg- of schadevergoeding.

▪ De organisator begaat een zware fout.

▪ Kind & Gezin beslist de vergunning op te heffen.

▪ In geval van overmacht door n van beide partijen.

 

Uitstel van startdatum

Uitstel van de start van de opvang zorgt voor problemen in onze planning. Hou je alvast rekening met alle factoren die tot uitstel kunnen leiden? Enkele voorbeelden zijn bevallingsverlof, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking en familieleden zoals grootouders die willen opvangen.

De start van de opvang uitstellen wordt behandeld als afwezigheden als dit niet minstens 2 kalendermaanden op voorhand wordt gedaan.

De enige uitzondering op deze regel is een medische reden waardoor het kind niet kan beginnen met de opvang. De ouders moeten een doktersattest voorleggen.

 

Wijzingen opvangplan

Indien je het opvangplan van je kind wenst te veranderen, dan kan je dit via het wijzigings- formulier doen. De kinderopvang bekijkt vanaf welk moment er op de gewijzigde vraag kan ingegaan worden.

Het verminderen van het aantal opvangdagen wordt behandeld als een gedeeltelijke opzeg en

wordt dus minstens 2 kalendermaanden gemeld.

Andere wijzigingen in het opvangplan kunnen, indien er voldoende plaats is, onmiddellijk worden

doorgevoerd.

 

Opvang stoppen zonder opzeg

Er wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend ten bedrage van de waarborg in volgende gevallen:

als je kindje is ingeschreven en toch niet naar ons komt;

bij het verlaten zonder geldige opzeg.

Enige uitzondering op deze regel is een medische reden waardoor opvang onmogelijk is. De ouders moeten een doktersattest voorleggen.

 

Stopzetting door de organisator

Het Engeltje BV kan de overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten als:

 • ouders het huishoudelijk reglement niet naleven ;
 • een kind de veiligheid van andere kinderen in het gedrang brengt;
 • facturen niet betaald worden en er geen gevolg wordt gegeven aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de verantwoordelijke;
 • ouders de noodzakelijke documenten niet bezorgen aan de opvang;

Als de opvang overweegt om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen omwille van bovenstaande redenen, krijg je een schriftelijke verwittiging. De opzegtermijn bedraagt 1 maand en gaat in op de datum van de verzending van de aangetekende brief.

Bij ernstige onregelmatigheden behoudt de kinderopvang zich het recht om het kindje te weigeren. De bepalingen inzake opzegtermijn kan niet gerespecteerd worden indien de ouder en/of het kind een zware fout heeft begaan en de organisator deze kan aantonen:

 • de weigering kan onmiddellijk zijn in het geval van veiligheid voor de medewerkers en opgevangen kinderen;
 • er is sprake van agressie en/ of geweld;
 • als er sprake is van laster en eerroof;
 • als na die derde herinnering geen betaling volgt binnen de 3 bankwerkdagen, dan zal de opvang opgeschort worden tot alle vervallen bedragen betaald zijn. Bij weigering omwille van wanbetaling, wordt er een verbrekingsvergoeding aangerekend ten bedrage van de waarborg.

 

27 Veiligheid

Aan de hand van een risicoanalyse stellen we veiligheidsrisico’s vast. We werken deze veiligheidsrisico’s weg binnen een afgesproken tijd. We volgen de reglementering inzake brand- en voedselveiligheid, veilig speelgoed en veilige speelruimte.

We beschikken over een crisisprocedure die gevolgd moet worden in geval van een crisis. De crisis wordt zo snel mogelijk aan Opgroeien (vroegere benaming Kind & Gezin) gemeld (bij brand/reanimatie/evacuatie/verdwijning.).

Grensoverschrijdend gedrag en gevaarsituaties

Binnen onze kinderopvanginitiatieven voeren we een beleid betreffende de preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag door eigen medewerkers, ouders en /of kinderen. Elk signaal en/of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een kind in de opvang kan je steeds melden aan de verantwoordelijke. Elke melding wordt ernstig genomen, onderzocht en opgevolgd. We melden elke ernstige gevaarsituatie en situatie van grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk aan Opgroeien (Kind en Gezin). Wat melden we? Ernstige feiten en ongevallen. De fysieke of psychische integriteit van n of meerdere kinderen, ouders, medewerkers is in gevaar.

Verontrusting thuissituaties

Zijn we verontrust over de thuissituatie van een kind? We gaan eerst in dialoog gaan met de ouders. Als we nog steeds bezorgd zijn dan richten we ons tot het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling om advies in te winnen of een melding te doen. Als we een melding doen brengen we ook de ouders op de hoogte.

Risicoanalyse

De kinderopvang voldoet aan alle normen met betrekking tot brandveiligheid, voedselveiligheid en veiligheid van de speeltoestellen. Tweejaarlijks worden alle risicos in kaart gebracht aan de hand van een risicoanalyse en indien nodig worden passende acties ondernomen.