Werking

Missie

We zijn een familiale, multiculturele en flexibele kinderopvang met hart voor kinderen. We bieden een tweede thuis waar kinderen zichzelf mogen zijn in een warme omgeving. We bieden een ruime waaier aan speelkansen voor kinderen in een veilige en boeiende omgeving, in een laagdrempelig kader met bijzondere aandacht voor diversiteit, gezond en gevarieerd eten en veiligheid en hygiene. We bieden een kwalitatieve werking waarbinnen ouders zich ondersteund voelen.

We zijn professioneel in onze handelingen en blijven onszelf evalueren en verbeteren om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen.

Pedagogisch Beleid

Ons opvoedingsdoel is elk kind het gevoel geven dat het ook bij ons thuis is, al is het niet echt thuis. Daarom onze slogan: “Home away from Home” of “een Tweede Thuis”. We willen de hoogst mogelijke kwaliteit bieden, zonder afbreuk te doen aan de geborgenheid en de warme sfeer, zoals die ook thuis heerst. Voor elk kindje afzonderlijk zoeken we een zo goed mogelijk ritme, zodat de kinderen zich volledig kunnen en durven ontwikkelen.

In ons pedagogisch beleid verwoorden we hoe we met kinderen omgaan en waarom we dat zo doen.
Zowel medewerkers als ouders worden hierbij betrokken.
Onze taak bestaat erin de opgevangen kinderen, samen met de ouder, enkele basiswaarden bij te brengen en ze in de praktijk om te zetten. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling en een positief zelfbeeld van de kinderen.

De pedagogische principes: emotioneel veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het overbrengen van waarden en normen vormen onze uitgangspunten.
Het pedagogisch beleid ligt ter inzage in de opvang. We willen benadrukken dat het beleid altijd in ontwikkeling blijft en aangepast wordt indien er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Enkele artikels uit ons Huisreglement

(De volledige versie wordt met de ouder doorgenomen en ondertekend)

Het huisreglement informeert je over de werkwijze in de opvang en geeft de wederzijdse rechten en plichten weer. Deze inlichtingen helpen jou sneller wegwijs te worden. Het is een praktische gids die je te allen tijde opnieuw kan raadplegen. We danken je alvast voor het vertrouwen dat je stelt in Het Engeltje. Samen werken we aan een thuisgevoel voor je kindje in onze opvanginitiatieven.

1.4 Openingsuren & sluitingsdagen
Onze reguliere openingsuren zijn van 7u tot en met 18u. Op feestdagen, brugdagen, twee weken tijdens de Kerstvakantie en twee weken tijdens de zomervakantie zijn we gesloten.
Zowel openingsuren als sluitingsdagen zijn terug te vinden op de website, in onze nieuwsbrief, en op het infobord in de opvang terug te vinden.
De exacte sluitingsdagen worden kenbaar gemaakt ten laatste in december voor het volgende vakantiejaar. De ouders vinden onze sluitingsdagen op onze website.

4 Eerste contact, rondleiding en inschrijving
De ouders nemen contact op via e-mail of per telefoon. Er worden dan enkele data en uren voorgesteld voor een rondleiding in de opvang. Tijdens de rondleiding krijgen de ouders een uitgebreide uitleg over de werking van de opvang en overlopen we het huishoudelijk reglement en het addendum van de betreffende locatie. Een rondleiding duurt gemiddeld 1,5 uur en doen we na sluitingstijd, zodat de veiligheid van de opgevangen kindjes steeds gegarandeerd blijft.
Het belang van een weloverwogen keuze komt tijdens het kennismakingsgesprek uitvoerig aan bod. Beide partijen moeten overtuigd zijn om met elkaar in zee te willen gaan.
Vanaf de dag na de rondleiding kan je inschrijven. Er zijn 2 voorwaarden om van onze opvang gebruik te kunnen maken:
contractduur: minimum 3 opeenvolgende maanden;
minimum 3 volledige dagen opvang per week.
Je wordt terug uitgenodigd na de uren om het contract te tekenen.

9 Visie rond voeding
Borstvoeding
De ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken. We volgen in de mate van het mogelijke de wensen van de ouders en zullen niets wijzigen aan de voeding van het kind zonder de ouders hierover te raadplegen. We ondersteunen de keuze om borstvoeding te blijven geven aan het kind. Indien de mama in de buurt werkt, kan ze in de opvanghaar baby komen voeden. Wanneer dit niet mogelijk is, kan er diepgevroren of recent afgekolfde moedermelk meegebracht worden. Noteer steeds duidelijk de naam van het kind en datum van afkolven op het flesje/potje/bewaarzakje.
Tip: Het drinken aan een fles vraagt een andere drinktechniek. Om zuigverwarring te vermijden wordt aangeraden om niet te starten met een flesje voor de leeftijd van 6 weken. Anderzijds start je met het flesje wel best vr de leeftijd van 3 maanden: biedt enkele keren per week een klein flesje afgekolfde melk aan zodat de baby de techniek van zuigen aan de fles, niet verleert.
Als de baby voor het verblijf in de opvang goed kan drinken aan het flesje vergemakkelijkt het de overgang naar de opvang. De voeding via het flesje is dan geen bijkomende verandering en dat verlaagt op die manier de stress die een kindje kan ervaren bij de start. Ten laatste op 6 maanden zal je baby geleidelijk aan overschakelen naar vaste voeding, maar kan er nog steeds een flesje moedermelk bijgegeven worden.
Flesvoeding
De flesvoeding is niet in de dagprijs begrepen. s Morgens wordt de eerste fles door de ouders thuis gegeven. Flesvoeding wordt door de ouders meegebracht.
De ouders brengen voldoende schoongemaakte en gesteriliseerde flessen met gepaste hoeveelheid water mee. De juiste hoeveelheid melkpoeder wordt in een schoongemaakt verdeelpotje meegebracht.
Flesvoeding wordt juist voor de maaltijd op een correcte manier bereid.
Klaargemaakte flesvoeding wordt niet gegeven en zal om veiligheidsredenen worden weggegooid.
De flesjes worden door ons enkel uitgespoeld en terug meegegeven met de ouders.
Voorzie de naam van je kindje op de flesjes. We proberen om het ritme van de baby te volgen in de voeding en de richtlijnen van Kind en Gezin. Het kind krijgt een papfles tussen de 3 a 5 uren na de laatste maaltijd.
Ontbijt
Kinderen die brood eten, drinken thuis alvast een glaasje melk en mogen hun broodontbijt meebrengen en eten samen met de andere kindjes in de opvang.
Als broodbeleg zijn kaas en vlees toegelaten. Choco, confituur, gelei, siroop en ander zoet broodbeleg wordt niet in de opvang gegeven.
Maaltijden
Dagelijks worden gezonde, verse maaltijden bereid en geserveerd. Deze worden evenwichtig en gevarieerd samengesteld. Tussen 10u30 en 11u komt de warme maaltijd. Er wordt een wekelijks menu aangeboden en vergeten groenten komen aan bod. Twee keer per week staat er vis op het menu en minstens 1 keer per week is er een vegetarische dag.
pag. 12 geldig vanaf 1/9/2020 versie E2 8.00
Rond 15u is fruit en drinkmoment voor de kinderen.
Allergie
Bij een allergie zorgen de ouders voor een medisch attest van een specialist (geen huisarts). Dit medisch attest maakt deel uit van de kind fiche. Bezorg het ons op de instapmomenten.
Dieetvoeding (allergie) geloof
Dieetvoeding (zoals aangepaste voeding omwille van allergie) en halal/ koosjer wordt door de ouders meegebracht.
Hierbij is het verplicht om een etiket op de verpakking te voorzien met volgende meldingen:
naam van je kind;
welke voeding erin zit;
datum van de bereiding (warme maaltijd);
datum van verpakking (diepvriesvlees);
Informatie over het waarom dieetvoeding wordt gegeven, wordt opgenomen op de inlichtingsfiche van het kind.
Drinken in de opvang en enkele belangrijke weetjes
Als drank wordt steeds water gegeven en we stimuleren de kinderen om voldoende te drinken. Slechts uitzonderlijk zullen wij zelf voor een kruidenthee zorgen.
Fruitsap en frisdrank wordt nooit gegeven omwille van de gezondheidsrisico’s. Het zuur en de suiker in deze dranken kunnen tandbederf veroorzaken. De suiker kan ook zwaarlijvigheid veroorzaken. Let op voor light frisdranken! Die bevatten ook zuur en zoetstoffen die schadelijk kunnen zijn voor kleine kinderen.

13 Wat meebrengen?
In het bakje:
Brooddoos met het broodontbijt (zie visie rond voeding)
Voldoende papflesjes (zie visie rond voeding)
Tutje, met naam, (Tip: www.mijnfopspeen.be) en/ of knuffeldoekje om te slapen (max. 1)
→ tutje en slaapknuffel worden enkel gegeven om te slapen
Voldoende wegwerpluiers (minstens 7)
Persoonlijke verzorgingsproducten (luierzalf en fysiologisch water in mono dosis, geen spuitbussen)
In de kast:
Reservekleding (min. 2 setjes) & plastiek zakje voor vuile kleding
Het gezondheidsboekje van je kindje → overzicht vaccinaties
Opgelet!
Jasjes aan de kapstok, schoentjes in schoenmand/ -zak/ -rek
Borstvoeding of dieetvoeding → in de ijskast
Alles wat je meebrengt voorzie je van de naam van je kindje: ZEKER de jasjes, schoenen en het tutje.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies van persoonlijke spulletjes.

17 Ziekte of ongeval van het kind
Licht zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht. Er wordt toezicht gehouden op het verdere verloop van het ziekteproces. Te zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind vooropstaat en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt.
Meld alle medische problemen van je kind die niet zichtbaar / waarneembaar zijn, zeker als er extra waakzaamheid geboden is of er een gevaar kan zijn voor anderen. De medewerkers verwittigen de ouders als er een besmettelijke ziekte heerst in de opvang. Om de privacy van de ouders en het kind te beschermen zijn deze waarschuwingen anoniem.
Een ziek kind kan in bepaalde gevallen in de opvang geweigerd worden. Voor weigering van zieke kindjes volgen wij volgende lijst: Ziektes:https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/default.jsp.

Opgelet!
Als je je kindje ’s morgens al medicatie gegeven hebt, moet je dit melden!
Een ziek kind kan in bepaalde gevallen in de opvang geweigerd worden.

17.2 Afspraken met betrekking tot het toedienen van medicatie
Elk product dat niet tot normale voeding behoort, wordt verder als medicatie omschreven.
Dien medicatie zoveel mogelijk thuis toe. Vraag aan je arts om medicatie voor te schrijven die je zelf ’s morgens en ’s avonds kan toedienen. De opvang kan enkel medicatie toedienen met een voorschrift van de behandelende arts of apotheker en als de wijze van toedienen haalbaar is in de opvang. Aerosol wordt niet in de opvang toegediend.
Wij dienen enkel medicatie toe als ze in de originele verpakking, met bijsluiter wordt bezorgt.
De arts of apotheker dient volgende gegevens te noteren:
naam van de medicatie
naam en telefoonnummer van de arts (als de medicatie op voorschrift is)
naam en telefoonnummer van apotheker (als het een attest van de apotheker is)
naam van het kind
begindatum en einddatum van de behandeling
hoeveelheid, tijden en manier van toediening
wijze van bewaren
Deze informatie kan met een afgedrukt medicatiesticker (door apotheker) op de verpakking worden gekleefd ofwel op een apart attest worden meegebracht.
Opgelet! Deze regels gelden ook voor ouders die medisch geschoold zijn.
Hoestsiroop wordt onder de 2 jaar sterk afgeraden. Omwille van de bijwerkingen van hoestsiropen, dienen we deze alleen toe op doktersvoorschrift. Ook het systematisch toedienen van koorts-of pijnwerende middelen kan alleen op doktersvoorschrift. Er dient een duidelijke begin-en einddatum vermeld te worden op het voorschrift.

24 Opzeg & wijzigingen aan het opvangschema
Het minimum aantal opvangdagen per week is 3 volledige dagen. De minimale contractduur is 4 betalendemaanden. Nadien hebben beide partijen het recht het contract ten allen tijde op te zeggen per gewone voorontvangst getekende brief of e-mail, mits een opzeg van 2 kalendermaanden.

Uitstel van de start van de opvang zorgt voor problemen in onze planning. Hou je alvast rekening met allefactoren die tot uitstel kunnen leiden? Enkele voorbeelden zijn bevallingsverlof, ouderschapsverlof,loopbaanonderbreking en familieleden zoals grootouders die willen opvangen.
De start van de opvang uitstellen wordt behandeld als afwezigheden. Voor details verwijzen we naar hetaddendum. Het verminderen van het aantal opvangdagen wordt behandeld als een gedeeltelijke opzeg enwordt dus minstens 2 kalendermaanden op voorhand per gewone voor ontvangst getekende brief of e-mailgemeld.
Andere wijzigingen in het opvangplan kunnen, indien er voldoende plaats is, onmiddellijk wordendoorgevoerd.
Enige uitzondering op deze regel is een medische reden waardoor opvang onmogelijk is (attest voor teleggen).

27 Veiligheid
Wij zorgen voor een veilige kinderopvang.
Aan de hand van een risicoanalyse stellen we veiligheidsrisico’s vast. We werken deze veiligheidsrisico’s weg binneneen afgesproken tijd. We volgen de reglementering inzake brand- en voedselveiligheid, veilig speelgoed en veiligespeelruimte.
We beschikken over een crisisprocedure die gevolgd moet worden in geval van een crisis. De crisis wordt zo snelmogelijk aan Kind & Gezin gemeld (bij brand/reanimatie/evacuatie/verdwijning).
Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. We voeren een preventief beleid waarbij alle teamledenbetrokken worden en begeleid worden om alert te zijn en te handelen bij een vermoeden van grensoverschrijdendgedrag.