Werking

Missie

We zijn een familiale, multiculturele en flexibele kinderopvang met hart voor kinderen. We bieden een tweede thuis waar kinderen zichzelf mogen zijn in een warme omgeving. We bieden een ruime waaier aan speelkansen voor kinderen in een veilige en boeiende omgeving, in een laagdrempelig kader met bijzondere aandacht voor diversiteit, gezond en gevarieerd eten en veiligheid en hygiene. We bieden een kwalitatieve werking waarbinnen ouders zich ondersteund voelen.

We zijn professioneel in onze handelingen en blijven onszelf evalueren en verbeteren om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen.

Pedagogisch Beleid

Ons opvoedingsdoel is elk kind het gevoel geven dat het ook bij ons thuis is, al is het niet echt thuis. Daarom onze slogan: “Home away from Home” of “een Tweede Thuis”. We willen de hoogst mogelijke kwaliteit bieden, zonder afbreuk te doen aan de geborgenheid en de warme sfeer, zoals die ook thuis heerst. Voor elk kindje afzonderlijk zoeken we een zo goed mogelijk ritme, zodat de kinderen zich volledig kunnen en durven ontwikkelen.

In ons pedagogisch beleid verwoorden we hoe we met kinderen omgaan en waarom we dat zo doen.
Zowel medewerkers als ouders worden hierbij betrokken.
Onze taak bestaat erin de opgevangen kinderen, samen met de ouder, enkele basiswaarden bij te brengen en ze in de praktijk om te zetten. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling en een positief zelfbeeld van de kinderen.

De pedagogische principes: emotioneel veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het overbrengen van waarden en normen vormen onze uitgangspunten.
Het pedagogisch beleid ligt ter inzage in de opvang. We willen benadrukken dat het beleid altijd in ontwikkeling blijft en aangepast wordt indien er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Enkele artikels uit ons Huisreglement

(De volledige versie wordt met de ouder doorgenomen en ondertekend)

Het huisreglement informeert je over de werkwijze in de opvang en geeft de wederzijdse rechten en plichten weer. Deze inlichtingen helpen jou sneller wegwijs te worden. Het is een praktische gids die je te allen tijde opnieuw kan raadplegen. We danken je alvast voor het vertrouwen dat je stelt in Het Engeltje. Samen werken we aan een thuisgevoel voor je kindje in onze opvanginitiatieven.

1.4 Openingsuren & sluitingsdagen
Onze reguliere openingsuren zijn van 7u tot en met 18u.
Op feestdagen en brugdagen, twee (2) weken tijdens de Kerstvakantie, twee(2) weken tijdens de zomervakantie en vier (4) pedagogische studiedagen zijn we gesloten. Zowel openingsuren als sluitingsdagen zijn terug te vinden op onze website, in onze nieuwsbrief, en op het infobord in de opvang terug te vinden.
De exacte sluitingsdagen worden kenbaar gemaakt ten laatste 15 december voor het volgende vakantiejaar.

4 Eerste contact, rondleiding en inschrijving
De ouders nemen contact op via e-mail of per telefoon. Er worden dan enkele data en uren voorgesteld voor een rondleiding in de opvang. Tijdens de rondleiding krijgen de ouders een uitgebreide uitleg over de werking van de opvang en overlopen we het huishoudelijk reglement en het addendum van de betreffende locatie. Een rondleiding duurt gemiddeld 1,5 uur en doen we na sluitingstijd, zodat de veiligheid van de opgevangen kindjes steeds gegarandeerd blijft.
Het belang van een weloverwogen keuze komt tijdens het kennismakingsgesprek uitvoerig aan bod. Beide partijen moeten overtuigd zijn om met elkaar in zee te willen gaan.
Vanaf de dag na de rondleiding kan je inschrijven. Er zijn 2 voorwaarden om van onze opvang gebruik te kunnen maken:
-contractduur: minimum 4 opeenvolgende maanden;
-minimum 3 volledige dagen opvang per week;
-Je wordt terug uitgenodigd na de uren om het contract te tekenen.

9 Afspraken rond voeding
Borstvoeding

De ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken. We volgen in de mate van het mogelijke de wensen van de ouders en zullen niets wijzigen aan de voeding van het kind zonder de ouders hierover te raadplegen. We ondersteunen de keuze om borstvoeding te blijven geven aan het kind. Indien de mama in de buurt werkt, kan ze in de opvanghaar baby komen voeden. Wanneer dit niet mogelijk is, kan er diepgevroren(wel ontdooid) of recent afgekolfde moedermelk meegebracht worden. Noteer steeds duidelijk de naam van het kind en datum van afkolven op het flesje/potje/bewaarzakje.

Voordat je kind naar de opvang komt moet je kind al gedronken heeft.
Tip: Het drinken aan een fles vraagt een andere drinktechniek. Om zuigverwarring te vermijden wordt
aangeraden om niet te starten met een flesje voor de leeftijd van 6 weken. Anderzijds start je met het
flesje wel best vóór de leeftijd van 3 maanden: biedt enkele keren per week een klein flesje afgekolfde
melk aan zodat de baby de techniek van zuigen aan de fles, niet verleert.

Als je baby voor het verblijf in de opvang goed kan drinken aan het flesje vergemakkelijkt het de overgang naar de opvang. De voeding via het flesje is dan geen bijkomende verandering en dat verlaagt op die manier de stress die een kindje kan ervaren bij de start. Ten laatste op 6 maanden zal je baby geleidelijk aan overschakelen naar vaste voeding, maar kan er nog steeds een flesje moedermelk bijgegeven worden.

Flesvoeding
De flesvoeding is niet in de dagprijs begrepen. s Morgens wordt de eerste fles door de ouders thuis gegeven. Flesvoeding wordt door de ouders meegebracht.
De ouders brengen voldoende schoongemaakte flessen met gepaste hoeveelheid water mee. De juiste hoeveelheid melkpoeder wordt in een schoongemaakt verdeelpotje meegebracht.
Flesvoeding wordt juist voor de maaltijd op een correcte manier bereid.
Klaargemaakte flesvoeding wordt niet gegeven en zal om veiligheidsredenen worden weggegooid.
Voorzie de naam van je kindje op de flesjes. We proberen om het ritme van de baby te volgen in de voeding en de richtlijnen van Kind en Gezin. Het kind krijgt een papfles tussen de 3 a 5 uren na de laatste maaltijd.

Ontbijt
Kinderen die brood eten, drinken thuis alvast een glaasje melk en mogen hun broodontbijt meebrengen en eten samen met de andere kindjes in de opvang.
Als broodbeleg is kaas en vlees toegelaten. Choco, confituur, gelei, siroop en ander zoet broodbeleg wordt niet in de opvang gegeven.

Maaltijden
Dagelijks worden gezonde, verse maaltijden bereid en geserveerd. Deze worden evenwichtig en gevarieerd samengesteld. Tussen 10u30 en 11u komt de warme maaltijd. Er wordt een wekelijks menu aangeboden en vergeten groenten komen aan bod. De kinderen krijgen, vlees, gevogeltje, vis en vleesvervangers. Elke dag krijgen ze een andere plantaardige vetstof.
Rond 15u is fruitmoment voor de kinderen.

Allergie
Bij een allergie zorgen de ouders voor een medisch attest van een specialist (geen huisarts). Dit
medisch attest maakt deel uit van de kind fiche. Bezorg het ons op de instapmomenten.

Dieetvoeding (allergie) /geloof/veganistisch/vegetarisch
Dieetvoeding (zoals aangepaste voeding omwille van allergie) wordt door de ouders meegebracht.

Hierbij is het verplicht om een etiket op de verpakking te voorzien met volgende meldingen:

-naam van je kind;

-welke voeding erin zit;

-datum van de bereiding (warme maaltijd);

-datum van verpakking (diepvriesvlees).

Informatie over het waarom dieetvoeding wordt gegeven, wordt opgenomen op de inlichtingsfiche van het kind.

Voeding omwille van geloof/vegetarisch/bio voeding vragen we ook aan de ouders om die specifiek
voeding mee te brengen (met de meldingen zoals bij dieetvoeding. Het is belangrijk dat alle kinderen
nodige voedingsstoffen binnen krijgen.

Het veganistisch dieet is het meest beperkend en houdt dus een hoger risico in. Veganisme wordt
daarom afgeraden voor zuigelingen en jonge kinderen. We vragen bij veganistische voedingskeuze
begeleiding in te schakelen door gezondheidswerkers (artsen, dietisten) met kennis van veganisme.

Drinken in de opvang en enkele belangrijke weetjes
Als drank wordt steeds water gegeven en we stimuleren de kinderen om voldoende te drinken. Slechts
uitzonderlijk zullen wij zelf voor een kruidenthee zorgen. Water wordt aangeboden uit een open beker.

Fruitsap en frisdrank wordt nooit gegeven omwille van de gezondheidsrisico’s. Het zuur en de suiker
in deze dranken kunnen tandbederf veroorzaken. De suiker kan ook zwaarlijvigheid veroorzaken. Let
op voor light frisdranken! Die bevatten ook zuur en zoetstoffen die schadelijk kunnen zijn voor kleine
kinderen.

13 Wat mee te brengen?
-Brooddoos met het broodontbijt (zie visie rond voeding)
-Voldoende papflesjes (zie visie rond voeding)
-Tutje met naam en/ of knuffeldoekje om te slapen (max. 1)
-Voldoende wegwerpluiers (minstens 6)
-Persoonlijke verzorgingsproducten (luierzalf en fysiologisch water in mono dosis, geen spuitbussen)
-Reservekleding (min. 2 setjes) & plastiek zakje voor vuile kleding
Het gezondheidsboekje van je kindje → overzicht vaccinaties

Alles wat je meebrengt voorzie je van de naam van je kindje: ZEKER de jasjes, schoenen en het tutje.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies van persoonlijke spulletjes.

17 Ziekte of ongeval van het kind

Is je kind ziek? Dan kan je kind niet in de opvang terecht. Een ziek kind heeft extra zorgen nodig die
het niet kan krijgen in de opvang. Een ziek kind kan ook andere kinderen ziek maken.

Komt je kind na een ziekte opnieuw naar de opvang? Dan kan de opvang een doktersattest vragen.
Daarin bevestigt de arts dat je kind genezen is. 

Meld alle medische problemen van je kind, zeker ook als ze niet zichtbaar zijn. De medische informatie die via het inschrijvingsformulier is gemeld aan Het Engeltje, kan te allen tijde geraadpleegd worden door de begeleiding. Het is belangrijk dat je elke wijziging i.v.m. medische informatie onmiddellijk doorgeeft.
Is er een besmettelijke ziekte in de opvang? Dan verwittigt de opvang jou. Om de privacy van de ouders
en het kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen anoniem .

Wordt je kind tijdens de dag ziek? Dan bellen wij je op. Samen maken we dan afspraken over de zorg
van je kind. Ben je niet bereikbaar? Dan bellen we 1 van de noodnummers. In geval van nood bellen
we onmiddellijk een arts of de hulpdiensten. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte.

Een ziek kind kan in bepaalde gevallen in de opvang geweigerd worden. Voor weigering van zieke
kindjes volgen wij volgende lijst: www.kindengezin.be/img/2012checklistziektessymptomen.pdf .


**Tijdens pandemie zoals Corona volgen we de geldende maatregelen van de overheid (Kind en Gezin).
Bij een ongeval of urgenties volgen we de crisisprocedures. Indien nodig wordt je kind naar het
ziekenhuis gebracht. Je wordt als ouder zo snel mogelijk verwittigd. De kosten van deze medische
tussenkomsten zijn ten laste van de verzekering van de kinderopvang.
Wij houden ons het recht toe je huisarts of kinderarts te raadplegen als we dat nodig achten. Indien je eigen arts niet bereikbaar is, zullen wij de huisarts van de kinderopvang oproepen. De hierdoor gemaakte kosten worden door de ouders betaald.

17.2 Afspraken met betrekking tot het toedienen van medicatie
Dien medicatie zoveel mogelijk thuis toe. Vraag aan je arts om medicatie voor te schrijven die je zelf
s morgens en s avonds kan toedienen. De opvang kan enkel medicatie toedienen met een voorschrift
van de behandelende arts of apotheker en als de wijze van toedienen haalbaar is in de opvang. Aerosol
wordt niet in de opvang toegediend.
Meld altijd als je kind medicatie krijgt.
Wij dienen enkel medicatie toe als ze in de originele verpakking, met bijsluiter wordt bezorgt.

De arts of apotheker dient volgende gegevens te noteren:

-naam van de medicatie

-naam en telefoonnummer van de arts (als de medicatie op voorschrift is)

-naam en telefoonnummer van apotheker (als het een attest van de apotheker is)

-naam van het kind

-begindatum en einddatum van de behandeling

-hoeveelheid, tijden en manier van toediening

-wijze van bewaren

Deze informatie kan met een afgedrukt medicatiesticker (door apotheker) op de verpakking worden gekleefd ofwel op een apart attest wordt meegebracht.

Opgelet! Deze regels gelden ook voor ouders die medisch geschoold zijn.
Het systematisch toedienen van koortsof pijnwerende middelen kan alleen op doktersvoorschrift. Er dient een duidelijke beginen einddatum vermeld te worden op het voorschrift.

18 Veiligheid
Aan de hand van een risicoanalyse stellen we veiligheidsrisico’s vast. We werken deze
veiligheidsrisico’s weg binnen een afgesproken tijd. We volgen de reglementering inzake brand en
voedselveiligheid, veilig speelgoed en veilige speelruimte.

We beschikken over een crisisprocedure die gevolgd moet worden in geval van een crisis. De crisis
wordt zo snel mogelijk aan Kind & Gezin gemeld (bij brand/reanimatie/evacuatie/verdwijning).

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. We voeren een preventief beleid waarbij alle
teamleden betrokken worden en begeleid worden om alert te zijn en te handelen bij een vermoeden
van grensoverschrijdend gedrag.

20 Klachten
Het is de bedoeling dat ouders mee kunnen waken over de naleving van de beloftes die er gedaan worden met betrekking tot de opvang van hun kind. Een terechte klacht wijst op een zwak punt in de werking en kan constructief bijdragen tot verbetering in ieders belang en voordeel. Het doel van onze klachtenprocedure is dat klachten op een efficiente manier worden geregistreerd, behandeld en beantwoord.

De klacht is onontvankelijk indien het gaat om: anonieme klachten, vage klachten, klachten over de regelgeving, klachten over beleid/materie dat de kinderopvang geen bevoegdheid over heeft.  Indien de verantwoordelijke niet tegemoet komt aan de klacht kan jij als ouder zich richten tot de klachtendienst van Kind en Gezin :Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 BRUSSEL. Tel :02 533 14 14, Email : klachtendienst@kindengezin.be. Je kan terecht bij de Kind en gezinslijn: 078 150 100 .

24 Opzeg & wijzigingen aan het opvangschema
Contractduur

Het minimumaantal opvangdagen per week is 3 volledige dagen. De minimale contractduur is 4 betalende maanden.

Opzeg door ouders
De ouders kunnen de opvang van hun kindje vroeger dan voorzien beëindigen. De opzegtermijn
bedraagt 2 maanden, ingaande op de eerste dag van een volledige maand, en moet via het
opzegformulier of een getekende brief. Indien de ouders zich niet aan de opzegtermijn houden zal de
kinderopvang een opzegvergoeding vragen. Deze bedraagt 100 % van de voorziene dagprijs volgens
het opvangplan, en dit tot het einde van de normale opzegperiode. De periode van opzeg is verplicht
betalend.

..

Omstandigheden waarbij ouders geen opzegvergoeding moeten betalen:
Bij elke wijziging in het huishoudelijk reglement in het nadeel van de ouders, hebben zij het recht
om binnen de 2 maanden de opvang te beëindigen zonder opzeg of schadevergoeding.

De organisator begaat een zware fout

Kind & Gezin beslist de vergunning op te heffen

-In geval van overmacht door 1 van beide partijen

Uitstel
Uitstel van de start van de opvang zorgt voor problemen in onze planning. Hou je alvast rekening met alle factoren die tot uitstel kunnen leiden? Enkele voorbeelden zijn bevallingsverlof, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking en familieleden zoals grootouders die willen opvangen.
De start van de opvang uitstellen wordt behandeld als afwezigheden als dit niet minstens 2 kalendermaanden op voorhand wordt gedaan.

Wijziging opvangplan
Indien je het opvangplan van je kind wenst te veranderen, dan kan je dit via het wijzigings formulier doen. De kinderopvang bekijkt vanaf welk moment er op de gewijzigde vraag kan ingegaan worden.
Het verminderen van het aantal opvangdagen wordt behandeld als een gedeeltelijke opzeg en wordt dus minstens 2 kalendermaanden gemeld.
Andere wijzigingen in het opvangplan kunnen, indien er voldoende plaats is, onmiddellijk worden
doorgevoerd.

Opvang stoppen zonder opzeg
Er wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend ten bedrage van de waarborg in volgende gevallen:

-als je kindje is ingeschreven en toch niet naar ons komt;

– bij het verlaten zonder geldige opzeg.

Enige uitzondering op deze regel is een medische reden waardoor opvang onmogelijk is (attest voor te

leggen).

Stopzetting door de organisator
Het Engeltje BV kan de overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten als:

ouders het huishoudelijk reglement niet naleven ;

een kind de veiligheid van andere kinderen in het gedrang brengt;

facturen niet betaald worden en er geen gevolg wordt gegeven aan de mondelingen en schriftelijke verwittigingen van de verantwoordelijke;

ouders de noodzakelijke documenten niet bezorgen aan de opvang;

Als de opvang overweegt om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen omwille van bovenstaande
redenen, krijg je een schriftelijke verwittiging.

Als de opvang beslist om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen, krijg je een aangetekende brief met vermelding van de reden van de opzeg. De opzegtermijn bedraagt 1 maand en gaat in op de datum van de verzending van de aangetekende brief.

Bij ernstige onregelmatigheden behoudt de kinderopvang zich het recht om het kindje te weigeren. De bepalingen inzake opzegtermijn kan niet gerespecteerd worden indien de ouder en/of het kind een zware fout heeft begaan en de organisator deze kan aantonen:
de weigering kan onmiddellijk zijn in het geval van veiligheid voor de medewerkers en opgevangen kinderen;

er is sprake van agressie en/ of geweld;

als er sprake is van laster en eerroof;

als na die derde herinnering geen betaling volgt binnen de 3 bankwerkdagen, dan zal de opvang opgeschort worden tot alle vervallen bedragen betaald zijn. Bij weigering omwille van wanbetaling, wordt er een verbrekingsvergoeding aangerekend ten bedrage van de waarborg.

.

.

Dit huishoudelijk reglement wordt opgemaakt volgens de geldende regelgeving en richtlijnen van
Kind en Gezin. Alle regels over kinderopvang vind je op www.kindengezin.be

Heb je vragen of opmerkingen bij dit reglement of bij de werking van Het Engeltje 1 & 2? Laat ons het weten.

Dank je wel voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!

Team Het Engeltje